Fair priser​

✔ 44 års erfaring

✔ Vi pakker forsvarligt

​DATAPOLITIK (Ansøgere)

Unicoat ApS (”Selskabet”) er underlagt databe-skyttelsesloven og GDPR, hvilket bl.a. betyder, at Selskabet er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Selskabet behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

Unicoat ApS, Falkevej 27A, 3400 Hillerød, telefon 48 26 49 36, CVR.nr. 10 11 55 66, e-mail mkc@unicoat.dk.

2. PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG BE-HANDLINGSGRUNDLAG

I forbindelse med Selskabets evaluering af din ansøgning, har Selskabet brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende op-lysninger:

  • Dit navn, din adresse, e-mail og tele-fonnummer, billeder, fødselsdato, køn, familieoplysninger, og
  • Oplysninger angivet i dit CV og din mo-tiverede ansøgning.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og GDPR.

Selskabets behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i GDPR, som Selskabet har i at behandle og opbe-vare den tilsendte ansøgning, samt den naturlige nødvendighed af at vurdere dine faglige og per-sonlige kvalifikationer, forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSON-OPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles udelukkende af Selskabet, medmindre anden brug følger af ansættelsesprocedurens natur eller evaluerin-gens art. Dine oplysninger vil videregivet til vo-res databehandler Group Online, herunder Mi-crosoft, som står for vores mailsystem.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLET-NING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke infor-mationer der er registreret om dig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for be-handling.

Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under ansøgningsforløbet anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nød-vendige for Selskabets vurdering af din ansøg-ning, vil Selskabet ikke længere kunne vurdere din ansøgning. Din ansøgning vil i så fald blive afvist og slettet.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Der kan efter GDPR være konkrete situationer, hvor Selskabet ikke er forpligtet til at efter-komme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til mkc@unicoat.dk.

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Dine personoplysninger slettes senest 2 måne-der efter de er modtaget, medmindre du giver tilsagn om at Selskabet må opbevare din ansøg-ning efterfølgende.

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Udvalgte referencer​

Se her en udvalgt oversigt over vores referencer indenfor en række services:

Alfa Laval A/S - Elpolering

Søby CNC A/S - Svejsning-Elpolering
Novo Nordisk A/S
- Elpolering
Keofitt A/S - Elpolering og Passivering

Emco Controls A/S - Bejdsning

Gea A/S - Bejdsning og Elpolering

Du kan se meget mere om UNICOAT her eller se og læse mere om de services vi udbyder i vores  produktgalleri. Kontakt os i dag og få et tilbud på på 48 26 49 36​.

Unicoat ApS støtter​

Kontakt UNICOAT

Kontakt UNICOAT i dag for at indhente et gratis og uforpligtende tilbud på alt inden for ​overfaldebehandling af rustfrit stål.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt