​Kontakt os på telefon  48 26 49 36  eller e-mail  mc@unic​oat.dk​​

Fair priser​

✔ 44 års erfaring

✔ Vi pakker forsvarligt

​UNICOAT PHARMA APS’ DATAPOLITIK

​Unicoat Pharma ApS (”Selskabet”) er underlagt databeskyttelsesloven og databeskyttelsesfor-ordningen (”GDPR”), hvilket bl.a. betyder, at Sel-skabet er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger Selskabet behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse her-med.

1. DATAANSVARLIG

Unicoat Pharma ApS, Falkevej 27A, 3400 Hille-rød, telefon 48 26 49 36, CVR.nr. 37166707, e-mail mkc@unicoat.dk.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med du er kunde i Selskabet eller så-fremt du indgår et samarbejde med Selskabet, har Selskabet i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af op-lysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse og tele-fonnummer på kontaktpersoner
  • CVR.nr. (enkeltmandsvirksomheder)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i over-ensstemmelse med databeskyttelsesloven og GDPR.

Selskabets behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i GDPR, som Selskabet har i at behandle og opbe-vare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne kommunikere med dig som kontaktper-son/kunde.

Såfremt du indgår i et samarbejde med Selskabet, herunder som leverandør, har Selskabet en legi-tim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i GDPR i at be-handle nødvendige personoplysninger om dig.

Almindeligvis modtager vi ovenstående person-oplysninger direkte fra dig.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSON-OPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af Selskabet, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere, herunder fragtfir-maer og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for Selska-bet.

I forbindelse med kommunikation og oprettelse af din ordre i Selskabets IT-systemer, vil dine op-lysninger i nødvendigt omfang blive videregivet til Group Online, herunder Microsoft.

Endvidere kan dine oplysninger i nødvendigt om-fang blive videregivet til vores bogholder og revi-sor.

4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLET-NING, BEGRÆNSNING, DATAPORTABILITET EL-LER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informa-tioner Selskabet har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer Selskabet en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at op-lysninger om dig gøres til genstand for behand-ling. Du har derudover ret til at kræve registre-rede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden da-taansvarlig.

Der kan efter GDPR være konkrete situationer, hvor Selskabet ikke er forpligtet til at efter-komme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker udnytte ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til: mkc@unicoat.dk.

5. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne kontaktpersoner hos kun-der vil blive opbevaret forsvarligt i op til 5 år. Dette er bl.a. med henblik på håndtering af even-tuelle ansvarssager samt opfyldelse af bogfø-ringsloven.

Personoplysninger om samarbejdspartnere op-bevares i 5 år efter samarbejdet er ophørt. Dette er bl.a. med henblik på håndtering af eventuelle ansvarssager samt opfyldelse af bogføringsloven.

6. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsy-net, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk​

Unicoat Pharma ApS 

CVR: 37166707

Falkevej 27a

3400 Hillerød

Mail: mc@unic​oat.dk

Datapolitik

Brug for hjælp? Kontakt os:

​+48 26 49 36